/home/royalhotelsingleton/public_html/assets/royalhotelsingleton/FOOD_GALLERY/